OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, privredno društvo RS SNABDEVANJE D.O.O., Isidora Stojanovića 78, 11080 Beograd, Srbija, prikuplja i obrađuje pojedine podatke o ličnosti korisnika svojih usluga, radi ostvarivanja prava i ispunjenja obaveza po osnovu kupovine u Persu Online Shop, te ovim putem obaveštava lica čiji se podaci obrađuju o svim bitnim aspektima obrade njihovih podataka o ličnosti u skladu sa važećom regulativom.

 1. KATEGORIJE LIČNIH PODATAKA KOJI SE OBRAĐUJU

Registracijom na RS SNABDEVANJE Online prodavnici dajete saglasnost da RS SNABDEVANJE D.O.O i njegovi poslovni partneri prikupljaju, obrađuju i međusobno prosleđuju i razmenjuju sledeće podatke o ličnosti

 • ime i prezime;
 • adresa prebivališta/boravišta;
 • broj telefona,
 • adresa elektronske pošte (e-mail)
 • podatke o porudžbinama (kupovnim navikama)
 1. PRAVNI OSNOV OBRADE

Pravni osnov obrade je preduzimanje mera na zahtev Lica/kupca na koje se podaci odnose,  pre korišćenja usluga i proizvoda RS SNABDEVANJE Online prodavnici, kao i izvršavanje zakonskih obaveza RS SNABDEVANJE D.O.O.

 1. SVRHA I RADNJE OBRADE

Lični podaci se prikupljaju i obrađuju u cilju registracije kupca u RS SNABDEVANJE Online prodavnici.

Osim u pomenute, lične podaci registrovanog kupca se koristi u u svrhu upoznavanja RS SNABDEVANJE Online prodavnici sa kupovnim navikama kupca u informativne svrhe, kao i u svrhe prometa usluga i robe RS SNABDEVANJE i partnera za sve vreme trajanja kupčeve registracije, kao i za ostale prometne potrebe pružalaca usluga.

Rukovalac, u odnosu na gore definisane Lične podatke, vrši sledeće radnje obrade:

 • prikupljanje;
 • pohranjivanje;
 • upotreba;
 • brisanje;
 • druge radnje obrade neophodne za ispunjenje gore definisane svrhe.
 1. LICA ČIJI SE PODACI OBRAĐUJU

Bez prikupljanja ličnih podataka kupca nije moguće korišćenje usluga i proizvoda RS SNABDEVANJE Online prodavnic.
Lice/Kupac čiji se podaci obrađuju ima pravo da od RS SNABDEVANJE Online prodavnice zatraži pristup podacima o ličnosti i ispravku ili brisanje podataka o ličnosti ili ograničavanje obrade.

Lice/Kupac može na sopstveni zahtev zatražiti brisanje svojih ličnih podataka iz baze RS SNABDEVANJE Internet prodavnice telefonskim putem ili putem e-maila.

Lice zaduženo za zaštitu podataka će na svaki upit Lica čiji se podaci obrađuju odgovoriti u najkraćem mogućem roku, a u zavisnosti od samog upita, ali ne kasnije od 15 radnih dana od dana urednog prijema upita.

 1. KORISNICI/PRIMAOCI PODATAKA O LIČNOSTI

Rukovalac Lične podatke može staviti na uvid i/ili dostaviti nadležnim državnim organima i regulatornim telima.

Nadležni sudovi i Tužilastva;

 • Poreska uprava,
 • drugi nadležni organi.
 1. SAGLASNOST ZA OBRADU PODATAKA O LIČNOSTI

Rukovalac lične podatke može staviti na uvid i/ili dostaviti i drugim pravnim licima radi izvršenja svojih ugovornih i zakonskih obaveza.

 1. MERE ZAŠTITE LIČNIH PODATAKA

Rukovalac u okviru svoje poslovne organizacije sprovodi sve neophodne aspekte zaštite podataka (organizacione, tehničke i personalne), uključujući tu:

 • tehničke mere zaštite;
 • kontrolu fizičkog pristupa sistemu gde su pohranjeni Lični podaci;
 • kontrolu pristupa podacima;
 • kontrolu unosa podataka;
 • kontrolu dostupnosti podataka;
 • ostale mere informacione bezbednosti;
 • sve ostale mere koje su neophodne za zaštitu podataka o ličnosti.
 1. ROK U KOM SE OBRAĐUJU LIČNI PODACI

Lični podaci se obrađuju na period registracije u RS SNABDEVANJE Online prodavnice ili do  dana opoziva saglasnosti. Kupac u svakom trenutku može u celosti povući izjavu o saglasnosti. Povlačenjem izjave o saglasnosti u celosti će prestati obrada kupčevih podataka kao i njegova registracija u RS SNABDEVANJE Online prodavnice.

 1. SAGLASNOST ZA OBRADU PODATAKA O LIČNOSTI

Registracijom na RS SNABDEVANJE Online prodavnice kupac daje saglasnost  i prihvata obradu podataka o ličnosti na način propisan ovim Obaveštenjem.